La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Noutăţi
Darea de seamă a primarului oraşului Călăraşi dl.Nicolae Melnic „Cu privire la activitatea primăriei în anul bugetar 2011”
Data publicării: Luni, 27 februarie 2012
Descarcă fişier: r a p o r t.doc (103KB)

R  A  P  O  R  T

Darea de seamă a primarului oraşului Călăraşi dl.Nicolae Melnic
„Cu privire la activitatea primăriei în anul bugetar 2011”


     Anul 2011 a fost anul Alegerilor locale generale. În rezultatul alegerilor locale a fost aleasă componenţa nouă a Consiliului orăşenesc din 23 consilieri, inclusiv 7 liberali democraţi, 6 democraţi, 6 comunişti, 3 liberali şi 1 republican. În rezultatul alegerilor din turul doi de scrutin am fost reales pentru al doilea mandat în funcţia de primar.

     Pe parcursul primului mandat am conştientizat că activitatea noastră în administraţia publică locală este un proces destul de complicat din toate punctele de vedere.

     Administraţia locală, modul ei de funcţionare, sarcinile şi regulile de joc în relaţii cu administraţia centrală, este încă pentru mulţi ceva nou, confruntîndu-i nu numai pe reprezentanţii aleşi cu provocări mari. Voinţa de cooperare trebuie să crească, iar drumul în aciastă direcţie trebuie să fie aplanat prin cunoaşterea reciprocă a actorilor locali, avînd ca bază de cooperare reguli de joc cunoscute.

     De aceia Legea cu privire la administraţia publică locală repartizează atribuţiile între consilieri şi primărie şi stabileşte următoarele principii:
-    Consiliul local este autoritatea reprezentativă şi deliberativă aleasă de cetăţeni;
-    Primarul este autoritatea reprezentativă a populaţiei şi cea executivă a consiliului local, aleasă de populaţie.

     Ambele părţi au dreptul de iniţiativă, dăca au o ideie bună în vederea dezvoltării locale. Primăria trebuie să sprijine pregătirea deciziilor Consiliului orăşenesc, ceia ce şi facem, iar Consiliul orăşenesc trebuie să decidă cu răspundere proprie, iar eu la rîndul meu, ca primar, trebuie să execut deciziile Consiliului şi anume sub controlul comisiilor consultative de specialitate. Este important ca relaţiile dintre cele două autorităţi să fie bazate pe încredere reciprocă. Această încredere se poate dezvolta şi menţine numai prin cunoaşterea şi respectarea regulilor de joc ale fiecărei părţi în parte, definite în baza legalităţii.

     Pentru a face faţă lucrurilor eu mă conduc de următoarele reţete eficiente:
-    Automotivare;
-    Caut aliaţi;
-    Managementul timpului;-    Stabilesc priorităţi proprii; (foarte importat, important, urgent, nu este urgent;
-    Mă concentrez asupra esenţialului;
-    Activez cu cărţile pe faţă;
-    Folosesc posibilităţile de formare şi perfecţionare;
-    Fac schimb de experienţă cu colegii, participînd la aproape toate întrunirile, seminarele şi alte măsuri petrecute în ţara.


     În anul 2011 am activat în două perioade de timp de pînă la alegeri cu componenţa Consiliului orăşenesc precedent şi de după alegeri cu Componenţa Consiliului orăşenesc nou ales.

     În anul 2011 primăria a activat cu 16 funcţionari publici şi 2 funcţionari de demnitate publică. În aceasta perioada am convocat 11 şedinţe ale Consiliului orăşenesc, 5 – pînă la alegeri şi 6 după alegeri. Toate şedinţele au fost convocate la cererea mea. Consilierii n-au convocat nici o şedinţă la cererea lor.

     În perioada de pînă la alegeri au fost examinate 136 probleme, iar după alegeri 167 probleme, incluse în ordinea de zi din care respective n-au fost adoptate 10 şi 22.
     Principalele probleme care au fost incluse în ordinea de zi ţin de:

-    Executarea bugetului;
-    Reglementarea regimului funciar;
-    Reglementarea antreprenoriatului;
-    Problemele sociale;
-    Arhitectură şi urbanism;
-    Activitatea întreprinderilor municipale;
-    Problemele tineretului şi sportului;
Alte probleme.
     Majoritatea deciziilor adoptate au fost executate.
     În activitatea mea, îndeplinîndu-mi atribuţiile, am emis 50 dispoziţii ce ţin de angajare, demisie şi de acordare a concediilor de odihnă anuale.

     În adresa primăriei au parvenit 14 petiţii şi 711 cereri ale cetăţenilor pe diferite chestiuni ce ţin de doleanţele lor. Majoritatea petiţiilor şi cererile cetăţenilor au fost examinate în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare. Din cele 14 petiţii pozitiv s-au hotărît – 7, inclusiv interzicerea amplasării antenei pe str.M.Sadovanu, precum şi reparaţia acestei străzi, iluminarea str.G.Ureche şi M.Spătaru, aprovizionarea cu apă a casei din str.M.Eminescu,21 şi a. La 3 petiţii petiţionarilor li s-a dat răspuns de refuz. În linii generale Legea cu privire la petiţionare se


respectă. Mai avem probleme cu faptele că petiţionarii depun cereri şi apoi pleacă peste hotare, iar întorcîndu-se îşi aduc aminte de petiţia depusă, care fără prezenţa petiţionarului nu poate fi examinată.

     Totodată, Primăria oraşului a eliberat 2947 adeverinţe cetăţenilor taxate cu 2 lei pe diferite chestiuni. De asemenea au fost eliberate 3081 fără plată faţă de 987 eliberate în anul 2010. Numărul de adeverinţe s-a mărit datorită faptului că mulţi cetăţeni au beneficiat de ajutor social. Înafară de aciastă au mai fost eliberate 344 adeverinţe ce ţin de proveninţă producţiei agricole, de moştenitor legal, titluri de autentificare şi Decizii ale consiliului orăşenesc cetăţenilor. În scopul executării atribuţiilor am emis 381 dispoziţii cu caracter normativ şi individual. Dispoziţiile cu caracter individual în număr de 39 au fost înmînate sub semnătura solicitantului.

     În anul 2011 Primăria oraşului a primit 1112 documente de la organele ierarhic superioare şi din alte organizaţii. La rîndul nostru am expediat 1450 documente organizaţiilor şi cetăţenilor oraşului.
 
     Pe parcursul anului 2011 o deosebită atenţie am atras atragerii investiţiilor şi implimentării proiectelor. Nu există proiecte „mari” sau „mici”, „bune” sau „proaste”, ci numai proiecte „reuşite” sau „eşuate”.

     În anul 2011 am izbutit reuşit să implementăm proiectul „Reparaţia capitală a Instituţiei Extraşcolare „Centrul pentru minori „M.Viteazul” cu contribuţia financiară a Bisericii Nouapostolice” din Elveţia. Bugetul total al proiectului constituie 2194000 lei, contribuţia primăriei fiind 500000 lei. Tot pentru acestă instituţie a fost implementat proiectul „Suport tehnic pentru procurarea de echipament tehnic şi mobiliar pentru copii susţinut de ambasada Slovaciei la Bucureşti cu un buget de 90000 lei, contribuţia noastră fiind de 12655 lei.

     Un alt proiect reuşit este Construcţia Staţiei de Epurare, iniţiat de  Consiliul Raional şi Primăria oraşului Călăraşi, care v-a avea o capacitate de 1400 m³ pe zi precum şi extinderea reţelei de canalizare. Bugetul total al proiectului este de 20792374 lei, inclusiv contribuţia primăriei 1200000 lei. În anul 2012 Staţia de Epurare v-a fi dată în exploatare. În prezent se petrec lucrări de reglare.

     De asemenea în anul 2011 s-a finisat pavarea trotuarelor pe str.Eminescu, Divizia 80 de gardă şi parţial str.Ştefan cel Mare cu un buget de 1.012.229 lei, contribuţia noastră fiind 151.834 lei.”Transparenţa în procesul deciziilor”, un alt proiect implementat cu suportul „Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare” bugetul căruia a fost de 6000 lei. Prin intermediul acestui proiect au fost distribuite în oraş pliante şi amplasate banere informaţionale privind activitatea A.P.L.


 „Hai Moldova” a fost implementat pentru prima dată în oraşul Călăraşi, asigurînd salubrizarea oraşului cu ajutorul populaţiei, la care au participat aproximativ 1400 orăşeni, colectînd 4 tone de plastic şi sticlă, precum şi 200 m³ de deşeuri.

     În stadie de implementare avem următoarele proiecte:
-    „Reconstrucţia unei porţiuni din str.A.Mateevici”, susţinută financiar de FISM cu un buget total de 2.866.760 lei, contribuţia noastră fiind de 481.880 lei. Acordul de grant a fost semnat la 20.01.2012.
-    „Managementul deşeurilor managere”, care prevede procurarea şi instalarea a 100 urne pentru gunoi şi instalarea lor pe străzile oraşului. Costul proiectului este de 5800€ din care contribuţia primăriei v-a constitui 940€.
-    „Sprijin A.P.L. pentru actualizarea Strategiei social-economice” susţinută de PNUD cu suportul IDU. În cadrul acestui proiect s-a elaborat Strategia de dezvoltare social economice pe anii 2012-2016. Tot în cadrul acestui proiect a fost finanţată de PNUD „Reabilitarea iluminării stradale” în oraş cu 479.821 lei, din care contribuţia noastră v-a fi 139.821 lei. În prezent obiectul se află în proces de implementare.

În stadiu de implementare se află proiectele:
-    „Crearea Consiliului Orăşenesc de Tineret”
-    „Prevenirea Hepatitelor virale B şi C”
-    „Eficientizarea consumului de energie în sectorul public”
-    „Eficienţa Energetică, utilizarea resurselor regenerabile de energie”
-    „Construcţia sistemei de canalizare cu staţia de pompare pentru cartierul locativ Vătămăneasa”
-    „Îmbunătăţirea managementului deşeurilor menagere solide” ce ţine de protecţia rîului Bîc.

     Ne-am adresat la ambasada Germaniei în R.Moldova, depunînd proiectul „Amenajarea terenurilor de joacă în aer liber la grădiniţele de copii din oraş, cu un buget de 157.790 lei, contribuţia primăriei fiind de 32.790 lei.
 
     Deasemenea ne-am adresat la ambasada Poloniei din R.Moldova cu propunerea de proiect „Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii din oraşul Călăraşi”, cu un buget de 14.240€, contribuţia noastră fiind de 3.240€.

     Avem pentru perspectivă proiectul „Reconstrucţia traseului Chişinău-Ungheni-Sculeni”. Organizaţia „Senior Expert Service” din Germania o delegat un expert pentru a identifica posibilităţile de creare a noilor locuri de muncă. După aceasta o companie germană a fost în vizită la noi cu scopul de a deschide o fabrică de încălţăminte.

 Pe parcursul anului 2011 în oraş s-a aflat dl. Bob Asadorian, voluntar de la Corpul Păcii din SUA. Dumnealui a susţinut dezvoltarea comunităţii, contribuind la elaborarea proiectelor şi rapoartelor în limba engleză. Cu contribuţia lui a fost creat Centrul de recreare, activităţi pentru tineri şi maturi, susţinut de Corpul Păcii cu o contribuţie de 121.820 lei.
Onorată asistenţă!

     O altă sursă de venit pentru Primăria oraşului sînt Taxele locale. Pentru anul 2011 au fost stabilite 8 Taxe locale, care au fost aduse la cunoştinţă agenţilor economici. Suma veniturilor parvenite din Taxele locale alcătuiesc 6,9% din bugetul primăriei şi constituie 1606.800 lei. Pe teritoriul oraşului au activat 280 agenţi economici, din care 8 întreprinderi producătoare. În baza patentei de întreprinzător au activat 230 persoane.

     Pentru desfăşurarea activităţii agenţilor economici din teritoriu au fost eliberate 455 autorizaţii de funcţionare, inclusiv 230 autorizaţii, deţinătorilor patentei de întreprinzător. În autorizaţiile de funcţionare sunt indicate cerinţele unice ce ţin de respectarea tuturor normelor legale. Avem probleme cu regimul de lucru al agenţilor economici.

     Programul de lucru la majoritatea agenţilor economici este stabilit între orele 7.00 – 22.00. Pentru stabulirea altui regim de lucru este necesară Decizia Consiliului orăşenesc la doleanţele agentului economic. La acest capitol Consiliul orăşenesc trebuie să se implice mai serios şi să primească decizii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

     Pe parcursul anului 2011 în oraş au fost înregistraţi 34 agenţi economici(filiale) noi, faţă de 14 în anul 2010.

     Conform legislaţiei în vigoare în anul 2012 prin licitaţie au fost încheiat 60 de contracte pentru achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor în sumă de 7292881 lei şi 130 de contracte cu valoarea mică în sumă de 933451 lei.

      Pe tot parcursul anului am conlucrat cu agenţii economici pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă în activitatea lor. Cu ajutorul agenţilor economici  am amenajat oraşul la sărbători, petrecerea măsurilor culturale cu prilejul Zilei Oraşului, Anului Nou şi altor sărbători. Vreau să aduc mulţumiri din numele Primăriei oraşului şi Consiliului orăşenesc agenţilor economici care ne-au susţinut şi ne-au ajutat.

 Acumulării impozitelor pe bunurile imobiliare de la populaţia rămîne a fi unul din domeniile prioritare. În primărie au activat 4 specialişti în problemele perceperii


fiscale, din care 3 au avut sectoare repartizate pentru perceperea impozitelor. Au fost supuşi impozitării 9451 contribuabili faţă de 9198 în anul 2010. În anul 2011 am avut de acumulat impozite în suma de 654,9 mii lei, inclusiv restanţa la 01.01.2011 149,0 mii lei. S-au acumulat 540,7 mii lei, restanţa fiind de 114,2 mii lei, ceia ce constituie 82,5% faţă de 80,6% faţă de media pe raion. Din cele 114,2 mii lei, 30,6 mii lei sînt sumele contribuabililor decedaţi, şi celor plecaţi peste hotarele ţării, au fost avertizaţi 507 contribuabili pentru nerespectarea termenilor de achitare a impozitelor, în rezultat 275 contribuabili au achitat impozitele calculate.

     În anul 2011 au fost supuse achitării 40 contracte de arendă şi 3 de arendă a terenurilor aferente cu stabilirea  unilaterală a preţului de contracte. În rezultat avem din arendă acumulaţi 175.144 lei, restanţa fiind de 900.509 lei, inclusiv Baza Angro – 742.172 lei, ACP UOOP – 61488 lei, S.А.,,Fertilitate,, – 58.510 lei, SRL „Nirom-Roz” – 25821 lei şi S.A.”Service Agro” – 9468 lei.

     În prelungire o să mă opresc la Reglementarea Regimului Funciar care ne dă mari bătai de cap. Analizînd situaţia la moment, am constatat că în rezultatul implementării Programului „Pămînt” şi înregistrarea în masă a loturilor de pe lîngă casă şi grădini locuitorii au fost  împroprietăriţi, fiind comise foarte multe erori cu care în prezent ne confirmăm. Avem de soluţionat un volum mare de litigii funciare atît prin judecata, cît şi cu forţele proprii. Cu părere de rău, oraşul Călăraşi nu dispune de rezerve necesară pentru dezvoltarea localităţii. Planul general urbanistic este sărac în terenuri pentru construcţii individuale. În baza interpelării comisiei pentru problemele agricultură, industrie şi construcţii, prin dispoziţia primarului a fost creat grupul de lucru pentru inventarierea terenurilor pentru selectarea lor ca loturi pentru construcţia caselor individuale. Cu părere de rău conducerile precedente n-au prevăzut rezerva de terenuri destinate construcţiilor individuale şi de aceia trebuie împreună să întreprindem măsurile corespunzătoare pînă la cumpărare de la proprietari a terenurilor pentru construcţii, asigurînd cele peste 200 familii cu loturi pentru construcţia caselor individuale.

     În anul 2011 s-au selectat şi s-au vîndut 17,88 ha, acumulînd la buget 2.437.545 lei, inclusiv 10,2 ha prin licitaţie cu suma de 1.921.350 lei. Cu regret, agricultura rămîne la pămînt. Viile şi livezile îmbătrînesc, nu se prelucrează după tehnologii, avansate, tehnica necesară lipseşte, pămînturile devin infertile, dar gospodăriile ţărăneşti în număr de 1027, care prelucrează 1265 ha nu fac faţă lucrurilor. Eu cred, că în agricultură se cer investiţii statale şi de asemenea consolidarea terenurilor agricole.

     Arhitectura nu poate exista fără terenurile de construcţii şi invers. Pe parcursul întregului an a funcţionat Consiliul arhitectural urbanistic, care s-a întrunit înşedinţe de 10 ori, la care au fost examinate 99 chestiuni şi întocmite 10 procese-verbale  baza  căreea  a  fost  activitatea  urbanistică. Au fost întocmite 82 procese-
verbale de recepţie finală a construcţiei obiectelor. Au fost eliberate certificate de urbanism – 79, autorizaţii de construire – 42, autorizaţii de desfiinţare – 18 şi 3 autorizaţii de schimbare a destinaţiei în conformitate cu Deciziile Consiliului orăşenesc. Necîtînd la aceste lucruri pozitive avem şi cazuri de construcţii neautorizate, permutări ilegale a hotarelor, intervenţii cu încălcări în replanificarea apartamentelor în casele cu multe nivele şi altele.

     Problemele sociale sînt cele mai arzatoare pentru primăria noastră.
     Problemele sociale ţin de :
-    Activitatea Întreprinderilor minicipale;
-    Activitatea Instituţiilor subordonate primăriei;
-    Activitatea instituţiilor şcolare;
-    Asigurarea unui venitt lunar garantat familiilor defavorizate;
-    Acordarea ajutoarelor materiale.

     Despre activitatea Î.M.”Gospodăria comunal-locativă” ne v-a vorbi dl.Gheorghe Mutu în dare sa de seamă la lucrările şedinţei consiliului orăşenesc din luna martie. Eu o să mă opresc la investiţiile făcute de primărie în anul 2011.
     Din bugetul primăriei prin intermediul Consiliului orăşenesc au fost investiţ 1234,2 mii lei, inclusiv: 500,0 mii lei contribuţia primăriei pentru staţia de epurare.S-au procurat pompe  pentru fîntînile arteziene şi anvelope pentru tehnica întreprinderii ca să avem mai puţine probleme în perioada de iarnă.

     Activitatea Î.M.”Reţelile Termice” este destul de organizată. Dar datorită faptului că sistemul de aprovizionare cu agent.termic a fost proiectat pentru tot oraşul şi baza tehnică este veche şi nu corespunde cerinţelor zilei de astăzi, costul unei Gkal este foarte mare. De aceia împreună cu Î.M.””Reţelile Termice” a fost elaborat un Program de măsuri privind optimizarea cheltuielilor la producerea agentului termic pe anii 2012-2015, care va fi examinat la şedinţa extraordinară în luna martie.

     Instituţiile subordonate primăriei în anul 2011 au fost:
-    Şcoala Sportivă Specializată de Rezerve Olimpice;
-    Staţia Tinerilor Turişti;
-    Clubul pentru minori „Mihai Viteazul”;
-    Grădiniţe de copii Nr.2 şi 3;
-    Stadionul orăşenesc.

     După cum ştiţi Staţia Tinerilor Turişti a fost transferată în clădirea din str.Bojole. Clădirea veche a fost desfiinţată. Clubul pentru minori „Mihai Viteazul”


de asemenea activa în clădirea reparată capital. În anul 2011 aceste două instituţii au fost comasate şi s-a creat Instituţia Extraşcolară Clubul pentru minori „M.Viteazul”. În baza de concurs dl.Vasile Bondari a fost numit director al acestei Instituţii.
     
     Pentru pregătirea de noul an şcolar pentru reparaţia grădiniţei de copii Nr.2 au fost investiţi 56,2 mii lei, iar pentru reparaţia grădiniţei de copii Nr.3 31,7 mii lei. Pentru stadionul orăşenesc în anul 2011 s-au cheltuit 142,9 mii lei.

     Totodată vreau să menţionez că, acceptînd majoritatea propunerilor colectivelor pedagogice şi, mergînd la compromis, am reuşi să amplasăm L.T.”M.Sadoveanu” în clădirea L.T.”M.Lomonosov”. Pentru aceasta am investit 24,3 mii lei.

     La reparaţia celorlalte instituţii s-au cheltuit:
-    L.T.”V.Alecsandri” – 65,7 mii lei;
-    Şcoala Primară – 58,0 mii lei;
-    Gimnaziul „I.Creangă” – 12,0 mii lei;
-    Şcoala Sportivă Specializată de Rezerve Olimpice” – 14,6 mii lei
-    L.T.”M.Lomonosov”, L.T.”M.Sadoveanu” – 100,0 mii lei.

     În primăria activează 3 asistenţi sociali. În această perioadă au beneficiat de audienţă 1319 persoane. La domiciliu au fost efectuate 249 vizite. De ajutor social lunar au beneficiat 524 de familii vulnerabile în sumă de 884.811 lei. Ajutoare materiale  au primit 128 familii în sumă de 194.400 lei. De ajutoare materiale cu destinaţie specială au beneficiat 496 persoane în sumă de 207.100 lei. Pe parcursul anului 66 de persoane solitare şi inapte de muncă au beneficiat de deservire socială la domiciliu oferite de cei 6 lucrători sociali. Compensaţiile pentru călătoriile în transportul auto a celor 770 persoane au constituit suma de 220.225 lei.

     Cu ajutorul organizaţiei binefacere „Holănd Help 200 de familii social vulnerabile au beneficiat de colete cu produse alimentare, iar alte 200 familii au beneficiat de haine purtate. Împreună cu ONG „Everu Child”, 7 copii au fost plasaţi în familiile lor biologice, acordîndu-le sprijin familial în sumă de 29100 lei. 7 copii, aflaţi în situaţii de risc au fost plasaţi în cămin familial cu îngrijire din partea asistentului parental.

     De la primăria oraşului au primit ajutor material 14 persoane în sumă de 17,7 mii lei.
     Au fost alocate îndemnizaţii lunare pentru 38 copii, aflaţi sub tutelă, în sumă de 229,5 mii lei.
     Au fost repartizaţi 60 m.stirli lemne de foc la 47 persoane. Au fost atribuite produse lactate şi amestecuri copiilor pînă la vîrsta de pînă la 1 an în sumă de 53,9 mii lei.


  În aşa domeniu ca gestionarea spaţiului locativ avem foarte mult de lucru. Locatarii  incă  n-am  conştientizat  că  locuiesc în apartamente privatizate, care se
gestionează ca şi casele individuale de locuit, dar ei trebuie să se asocieze în asociaţii de locatari. Însă locatarii se asociază atunci, cînd au nevoie de ceva. Aşa cazuri am avut numai două în anul 2011. Dar nici specialiştii noştri n-au prea ros pragurile apartamentelor privatizate pentru ai convinge locatarii. Cred că anul de cotitură în aceste probleme de rînd cu activitatea Î.M.”Gospodăria comunal-locativă” v-a fi anul 2012 pentru primăria oraşului, cît şi pentru toţi consilieri Consiliului orăşenesc.

     Recrutarea, încorporarea de asemenea ţin de problemele sociale. Pe parcursul anului 2011, acordînd sprijin Secţiei administrativ militare, au fost selectate şi încorporate în Armata naţională 8 persoane şi în serviciul civil de alternativă 8 persoane. La 17 aprilie 2011 în oraşul Călăraşi s-a desfăşurat „Ziua recrutului” cu participarea militarilor în termen.

     Şi Serviciul Protecţiei civile ş-ia îndeplinit atribuţiile în conformitate cu Planul de acţiuni pentru anul 2011. S-au petrecut două aplicaţii cu simularea situaţiilor excepţionale în cazurile de cutremure de pămînt şi de alunecări de teren cu implicarea tehnicii auto şi a personalului de la agenţii economici, demonstrîndu-se capacitate de a reacţiona cu succes în situaţii excepţionale.

     În urma şedinţelor de lucru a Comisiei pentru situaţii excepţionale au fost precăutate 5 adresări ale cetăţenilor, care au avut de suferit în urma incendiilor, vînturilor puternice şi ploilor torenţiale din anul 2011. Tuturor celor, ce au avut de suferit, li s-a acordat ajutor material în sumă de 9920 lei. Pentru curăţirii străzilor A.Mateevici, M.Viteazul, M.Dosoftei şi M.Sadoveanu de nămolul, acumulat în rezultatul ploilor torenţiale, au fost alocaţi 17064 lei.

     Toate cele expuse nu trebuie să ne liniştească, luînd în consideraţie cataclizmele naturale care se petrec în lume. Cred că dl.Ion Lupu, specialistul în problemele recrutării, încorporării şi protecţiei civile care a activat în organele de drept v-a avea o viziune mai profundă în organizarea şi promovarea acestei activităţi.

     În anul precedent o deosebită atenţie am atras problemelor ce ţin de tineret şi sport. Tineretul şi măsurile de promovare şi de organizare a lui, au fost în vizorul primăriei, şi s-au desfăşurate mai multe acţiuni, inclusiv:
-    Concursul „Tinerii pentru un mod sănătos de viaţă”;
-    Concert cu colectivele artistice din oraş sub devizul „Nu droguri”;
-    Sărbătoarea „Absolvent – 2011”.
   
 Activităţile culturale de masă au fost organizate cu concursul copiilor şi tinerilor şi cu participarea orăşenilor.

  Printre principalele măsuri de masă petrecute cu concursul tuturor se numără:

-    Ziua internaţională a femeei;
-    Ziua Victoriei;
-    Ziua Europei;
-    Ziua Internaţională a copiilor;
-    Ziua Independenţei şi sărbătoarea „Limba Noastră;
-    Ziua oraşului;
-    Anul Nou.

     Pentru activităţile şi măsurile petrecute în oraş au fost cheltuiţi:
-    24 mii lei pentru cadouri de Anul Nou;
-    62,4 mii lei pentru activităţi ce ţin de tineret;
-    164,2 mii lei pentru activităţile culturale de masă.

     Cu prilejul măsurilor culturale de masă am primit delegaţii din România, Bulgaria, Franţa, Polonia, Belarusi.
     Cu contribuţia delegaţiei din mun.Călăraşi, România au fost plantaţi arbori decorativi şi trandafiri la „Cimitirul Eroilor”.
     Cu contribuţia primăriei şi Consiliului raional Ansablul de dansuri „Codrenii” a participat la concursul vedetelor OTV din România. Delegaţiile oraşului şi raionului Călăraşi au participat la zilele municipiului Călăraşi, România. Orchestra de muzica populară „Ciobănaş” a prezentat un concert de muzica populară în municipiul Călăraşi, România.

     Sportului şi sportului de performanţă de asemenea a fost sub tutela noastră. În anul 2011 am finisat lucrările de reparaţie la Instituţia Extraşcolară Centrul pentru minori „M.Viteazul”.
     Conform tradiţiei în anul 2011 s-a desfăşurat Turneul Internaţional la lupte libere Cupa Călăraşi.
     La 11-13 noiembrie 2011 la Instituţia Extraşcolară Centrul pentru minori „M.Viteazul” a organizat Turneul Republican la lupta judo, Open Călăraşi, ediţia V cu participarea a 200 sportivi.
     În anul 2011 s-au obţinut mai multe performanţe:
ŞSSRO Călăraşi, director dl.Constantin Cobîlean :
M.Eşanu      – campioana a Europei;
A.Burcă       – deţinător al Cupei R.Moldova;
A.Puţuntic   – vicecampion european la tenis de masă;
D.Balaur      – vicecampion a R.Moldova;
G.Draganel  – vicecampioana a R.Moldova la tenis de masă;


C.Cobîlean  – campion al multiplelor Turnee Internaţionale;
E.Olar         – premiant la campionatul R.Moldova precum şi alte performanţe

I.E. Clubul sportiv „M.Viteazul”, director dl.Gheorghe Ciubotaru:
M.Filip      – Campion al Europei – Powerlifting;
D.Socoliuc – Campion al R.Moldova – triatlon de forţă;
Gh.Volcov – premiant la Campionatul R.Moldova, judo

E.Zaharia şi E Fistican au evoluat cu succes la Jocurilor Juniorilor din R.Moldova. N.Mînza şi N.Burlac au stat campioni ai R.Moldova la joc de dame. Tenismencele G.Drăgănel, L.Trifan, M.Radu şi E Radu sînt deţinătoare a locului II la jocurilor juniorilor din R.Moldova.

     În conformitate cu planul de lucru au fost desfăşurate un şir de activităţi sportive:
-    Spartachiada orăşenească „Sportul pentrut toţi”;
-    Ziua sportului;
-    Campionatul oraşului la baschet în memoria „I.Borş şi N.Iliev”;
-    Ziua mondială olimpică;
-    Campionatul oraşului la volei.

     În total în anul 2011 pentru susţinerea sportului au fost alocaţi 57 mii lei.

     Vreau să menţionez, că noi pretindem să avem un stat de drept care să apere interesele tuturor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Datorita insistenţei juridice promovate în primărie am fost atraşi în 57 procese de judecată, cu 17 mai mult de cît în anul precedent.

     După cum ştiţi prin decizia Consiliului orăşenesc a fost constituită Comisia administrativă pe lîngă Primăria oraşului Călăraşi, care s-a convocat în 7 şedinţe, examinînd 7 contravenţii administrative, din care 4 pe Art.181 Cod Contravenţional – încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale şi 3 pe Art.170 Cod Contravenţional – conectarea neautorizată la sistemul de alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare.
     Suma încasată în bază Hotărîrilor constituie 6900 lei.


     Într-un raport de dare de seamă nu pot să elucidezi absolut toate activităţile Primăriei oraşului şi Consiliului orăşenesc. De vorbit se poate mult, dar timpul nu


ne permite. Vreau să mulţumesc funcţionarilor publici, lucrătorilor tehnici Consiliilor orăşeneşti precedent şi actual pentru susţinere şi înţelegere.

În anul 2012 trebuie să activăm nu mai rău de cît în anii precedenţi. Necătînd la criza mondială şi politică locală, noi sîntem obligaţi să îndeplinim promisiunile electorale faţă de orăşeni. Comunitatea trebuie să se dezvolte, oamenii trebuie să beneficieze de mai multe comodităţi şi servicii prestate de prestătorii de servicii dirijaţi de aleşii locali. Nimeni n-o să vină la noi să ne creeze condiţiile de trai.

 


                       PRIMARUL
              ORAŞULUI CĂLĂRAŞI                     Nicolae MELNIC     

 

Alte înregistrări
Data publicării: Luni, 17 februarie 2014
Planul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2014. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 14 februarie 2014
Astăzi specialiștii primăriei Călărași au participat la ședința de instruire și informare privind procedurile de comunicare. Conform deciziei Consiliului Orășenesc nr. 01/08 din 7 februarie 2014 a fost aprobat Regulamentul intern cu privire la procedurile de comunicare ale primăriei orașului, proiect susținut de USAID în cadrul Proiectului de Susținere a Autorităților Locale din Moldova ( LGSP ) Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 12 februarie 2014
Pe data de 17-20 ianuarie 2014 în oraşul Vitebsc, Belarusi s-a desfăşurat Turneul Internaţional la Lupte Libere. Echipa Şcolii Sportive, director dl. Constantin Cobîlean, au participat 7 sportivi care au adus 5 medalii - 2 de aur, locul I şi 1 de argint, locul II şi 2 de bronz, locul III. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 12 februarie 2014
Pe 11 februarie 2014, în cadrul proiectului internațional “E4EM – Energie pentru primarii din est”, sprijinit financiar de către Comisia Europeană, a fost organizat un atelier de lucru privind rezultatele elaborării ale Inventarului de referinţă al emisiilor şi Planului de acţiune privind energia durabilă (PAED) pentru semnatarii Convenţiei primarilor din Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 07 februarie 2014
Pe parcursul anului 2013, Primăria Călărași a continuat activităţile de consolidare a capacităţilor locale în vederea sporirii calităţii serviciilor locale cu suportul Proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Publice Locale din Moldova. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 23 decembrie 2013
La 19 - 21 Noiembrie 2013, proiectul USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP) a organizat instruirea “Tehnici de comunicare într-un oraş modern” adresat primarilor şi responsabililor de Relaţii cu Publicul din cadrul celor 20 centre rationale. Trainingul a avut obiectivul de a îmbunătăţi capacităţile de comunicare ale APL cu cetăţenii, şi a acoperit subiecte ca instrumente de mas media şi “new media”, foto/video, organizarea campaniilor de succes şi mobilizarea publicului, etc. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 18 decembrie 2013
Pe data de 14-15 decembrie 2013 în oraşul Chişinău s-a desfăşurat Campionatul R. Moldova Triatlon de Forţă pe probe. De la Centrul M. Viteazul din oraşul Călăraşi au participat 6 sportivi care au adus 6 medalii - 3 de aur şi 3 de argint. Aceştea sunt seniorii: Railean Vitalie - locul II, Negruţa Stanislav - locul I, Gîrbu Constantin - locul I. Cadeţi: Chiochiu Dumitru - locul II, Olaru Mihail - locul I, Verejan Cristian - locul I. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 29 noiembrie 2013
Tradiţionalul Campionat la Baschet “În memoriam Ion Borş şi Nicolae Iliev” doi mari amatori ai sportului şi în special a baschetului. Competiţiile în anul acesta s-au desfăşurat în două zile la data de 23-24 noiembrie 2013.La Campionat au patricipat 9 echipe de sportivi,5 echipe juniori şi 4 echipe junioare. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 26 noiembrie 2013
Primăria orașului Călărași a fost menționată în cadrul concursului național de premiere a celor mai bune practici ale Autorităților publice locale, in categoria Buna guvernare:participare cetățenească și parteeriate de succes, eveniment organizat de către IDIS Viitorul Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 16 octombrie 2013
Sărbatoarea "Toamna de aur" a adunat oaspeţi din mai multe ţări: Polonia Romania, Ucraina, Belorusia, cetăţeni ai oraşului şi raionului Călăraşi. După vechiul obicei oaspeţii au fost întîmpinaţi cu pîine şi sare şi un pahar din vin gustos. Primăria oraşului Călăraşi s-a prezentat la sărbătoare cu "Casa mare" improvizată şi toate darurile toamnei. Casa mare e încăperea cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai gătită din casa unui ţăran moldovean. Cunoscută sub acest n ume încă din a II jumătate a sec. XIX. Casa mare e oconcentrarea a capodoperilor ceate de talentul meşteriţelor iscusite, bunicilor şi străbunicilor, mamelor noastre. În ea se păstrau covoare, prosoape, horboţele, croşetări, broderii ce te fac să te minunezi de iscusinţa lor. În "Casa mare" a primăria oraşuluiCălăraşi au fost prezentae cele mai preţioase lucrări prezentate de dneleLeahu Parascovia, Leşan Uliana, Cartoflea Maria, Cojocaru Valentina, Drăniceru Maria. Citeşte mai mult...

Rezultatele 531 - 540 din 609
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR = 20.3960
1 USD = 18.2002
1 RUB = 0.2844
1 RON = 4.3136
1 UAH = 0.6902
Călăraşi în imagini
Expozitia casei din satul Pirjolteni in piata mare or. Calarasi
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159719
Total ieri: 97
Total azi: 86