La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Proiecte de documente
„ Despre execuţia bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul de gestiune 2010”
Data publicării: Luni, 07 februarie 2011 | Valabil până: Vineri, 11 februarie 2011
Descarcă fişier: darea de seamă pe anul 2010.doc (115KB)

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂLĂRAŞI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI

 

                        DECIZIE Nr. 01/01             Proiect

Din 11 februarie 2011 

 

„ Despre execuţia bugetului primăriei oraşului Călăraşi

pe anul de gestiune 2010”

 

   Examinînd Raportul anual „ Despre execuţia bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul de gestiune 2010” prezentat de contabilul şef Dna Maria Drăniceru, în conformitate cu Art. 29(4) din Legea privind finanţele publice locale Nr. 397-XV din 16.10.2003, în temeiul

Art. 14(2)n) şi 19(3)(4) din Legea privind administraţia publică locală

Nr. 436- XVI din 28.12.2006,

 

Consiliul orăşenesc DECIDE:

1.    Se aprobă Raportul anual „Despre execuţia bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul de gestiune 2010”.

2.    Se aprobă soldul disponibil constituit în urma execuţiei bugetului primăriei oraşului Călăraşi pentru anul 2010 în sumă totală de 1924,4 mii lei, inclusiv la contul de bază 1560,8 mii lei şi la mijloacele speciale 312,3 mii lei şi la proiectele investiţionale 53,1 mii lei.

3.    Se obligă contabilul şef Dna Maria Drăniceru să îmbunătăţească organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi să asigure integritatea bunurilor aflate în administrare.

4.    Primarul oraşului Dl Nicolae Melnic să asigure încasarea deplină a veniturilor şi utilizarea lor conform destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate conform prevederilor legale.

5.    Specialistul pentru planificare Dna Raisa Smolenschi să asigure rectificarea bugetului aprobat, ţinînd cont de mijloacele băneşti constituite în urma executării bugetului pentru anul 2010.

6.    Executarea prezentei decizii se pune în seama  primarului oraşului Dl Nicolae Melnic.

7.    Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru economie, buget, finanţe şi comerţ, preşedinte Dl Mihail Cotelea.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                         

 

SECRETARUL CONSILIULUI                    Gheorghe GAVRILIŢĂ

           

RAPORT

   Bugetul Primăriei p-u anul 2010 la venituri de bază a fost aprobat în sumă de 21967,8 mii lei. Prin deciziile consiliului în timpul anului bugetul sa majorat cu 929,4 mii lei din care 282,4 mii lei mijloace transmise de la bugetul raional şi 647,0 mii lei din contul supraîncasării veniturilor.Planul la venituri a fost îndeplinit la nivel de 107,3%. Analiza executării părţii de venituri se reflectă în următorul tabel

Denumirea

Aprobat

Precizat 

Executat

%Executat

Impozit pe venit din salariu

6840,0

6840,0   

6978,6

102,0

Impozit pe venit aferent operaţiunilor de predare

      5,0    

      5,0    

      4,5

  89,4

Impozit pe venit la sursa de plată

    68,0

  338,0

  426,6

126,2

Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător

 

    35,1

    38,1

108,6

Impozit pe venit la suma dividentelor achitate

    30,0

   940,7

1014,8

107,9

Impozit funciar pe terenuri cu destinaţie agricolă

      4,9

      7,7

      7,6

       99,4

Impozit funciar cu altă destinaţie decît agricolă

   119,6

    49,6

    42,7

       86,4

Impozit funciar încasat de la persoane fizice

     42,0

     42,0

    44,0

104,8

Impozit funciar pe păşuni şi fîneţe

     11,2

     11,2

    10,7

       95,3

Impozit  funciar de la gospodăriile ţărăneşti

   108,2

     98,2

    98,2

100,0

Impozit pe bunurile imobiliare persoane juridice

   140,0

     85,0

    64,3

       75,6

Impozit pe bunurile imobiliare persoane fizice

     21,5   

     16,5

    17,6

106,7

Impozit pe bunuri imobile destinaţie comercială

 

   160,0

   176,3

110,2

Impozit pe bunuri imobiliare persoane fizice

   419,1

   359,1

   361,9

100,8

Impozitul privat

     13,8

       8,8

       9,3

106,0

Taxa p-u prestarea serviciilor de transport auto

   134,4

   114,4

   118,7

103,8

Taxa de amplasare a publicităţii

     71,7

     56,7

     56,2

       99,1

Taxa de organizare a licitaţiilor

       1,0

 

 

 

Plăţi p-u certificatele de urbanism,autorizaţie

     70,0

     31,0

     31,9

102,9

Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor bugetar

     10,6

     14,1

     16,5

116,7

Plata de arendă p-u terenurile destinaţie agricolă

       6,0

       4,0

       4,0

101,1

Plata de arendă p-u terenuri cu altă destinaţie

   130,0

    143,0

   177,6

124,2

Taxa p-u patenta de întreprinzător

   285,0

    309,0

   397,1

128,5

Taxa de piaţă

   140,0

    140,0

   131,1

      93,6

Taxa p-u amenajarea teritoriului

   230,0

    210,0

   217,2

103,4

Taxa p-u cazare

       2,0

        3,1

       3,2

102,2

Taxa p-u unităţile comerciale

   878,4

    765,2

   793,4

103,7

Taxa de aplicare a simbolicii locale

     10,0

      17,1

     17,1

100,0

Alte încasări

       6,0

        5,0

       7,5

150,4

Amenzi şi sancţiuni administrative

       5,0

      40,9

     46,4

113,4

Mijloace băneşti de la privatizarea terenurilor

 

 

 2060,7

 

Transferuri curente

11764,4

11764,4

10908,4

        92,7

Mijloace transmise

    282,4

    282,4

    282,4

100,0

T O T A L

21967,8

22897,2

24565,0

107,3

 

   Planul la venituri este îndeplinit la nivel de 107,3% dar cu toate acestea executarea la unele tipuri de venituri a constituit mai jos de 100%, din care cea mai mare pondere a avut transferurile curente. Din bugetul raional nu am primit 856,0 mii lei.

 

          Veniturile speciale p-u anul 2010 au fost aprobate în sumă de 1187,6 mii lei.Pe parcursul anului sau majorat cu suma de 1670,2 mii lei inclusiv 1477,0 mii lei mijloace de la Fondul Ecologic,183,7 mii lei contribuţia comunităţii p-u lucrările de construcţie a reţelelor de canalizare de pe strada Varlaam,Muzicescu,Cogîlniceanu-Negruzzi.Planul la plata de arendă sa majorat cu 72,7 mii lei din contul dării în arendă a fostei clădiri a şcolii  muzicale ,Băncii Sociale,30,4 mii lei din contul sponsorizării. Tot odată planul la venituri la plata părintească sa micşorat cu 91,0 mii lei cauza –micşorarea frecvenţei copiilor.Executarea veniturilor pe MS este la nivel de 102,0% sau în sumă de 2914,4 mii lei.

      În anul 2010 Primăria prin intermediul FISM a cîştigat 3 subproiecte în sumă totală de 2570,0 mii lei,lucrări sau efectuat  în sumă de 2168,5 mii lei .Restul lucrărilor în sumă de 401,5mii lei ,pavarea trotuarelor, au rămas p-u anul 2011. Datoriile creditoare pe aceste 3 subproiecte alcătuesc suma de 140,5 mii lei. Conform contractului 5% din suma lucrărilor executate vor fi transferate contractorului odată cu prezentarea actului de recepţie finală.

Partea  ,cheltueli de bază ,a fost executată la nivel de 93,6% faţă de planul precizat în sumă de 26090,0 mii lei. Analiza executării planului de cheltueli pe compartimente se reflectă în următorul tabel

 

Denumirea compartimentului

Plan aprobat

Precizat

Executat

%executat

Autorităţile executive

  1230.3

  1536.3

   1514.3

  98.6

Apărarea naţională

        3.7

        3.7

         0.4

    9.7

Menţinerea ordinii publice

        3.3

        7.3

         7.2

  99.1

Învăţămîntul

18827.7

19589.8

 18088.5

  92.4

Cultura

    551.1

    602.4

     553.2

  92.5

Susţinerea socială

    313.8

    272.8

     266.0

  97.3

Gospodăria comunală

  1509.6

  3369.2

   3288.2

  97.6

Alte cheltueli

    691.7

    704.5

     695.8

  97.3

T O T A L

23131.2

26090.0

24417.6

  93.6

 

   74% din suma totală de cheltueli îi revine compartimentului învăţămînt

   13% gospodăria comunală

     6% autorităţile executive.

 

        Analiza cheltuelilor pe articole se reflectă în următorul tabel

 

Denumirea articolului

Plan aprobat

Precizat

Executat

%executat

Retribuirea muncii

10846,5

10574,6

10107,0

95,6

Contribuţii de asigurări sociale de stat

  2298,4

  2240,8

  2149,2

95,9

Plata mărfurilor şi servicii

  7670,1

  8423,0

  7528,7

89,4

Deplasări în interes de serviciu

        6,0

        5,6

        2,6

46,8

Primele de asigurare obligatorie

    350,0

    341,5

    323,1

94,6

Transferuri p-u amenajarea teritoriului

  1109,6

  1826,1

  1753,6

96,0

Alte transferuri

 

        4,0

        4,0

    100,0

Transferuri către populaţie

    355,3

    228,8

    226,0

98,2

Investiţii capitale în construcţie

    400,0

  1032,9

  1024,5

99,2

Procurarea mijloacelor fixe

      35,3

      97,9

      96,9

99,0

Reparaţii capitale

      60,0

    848,6

    735,9

86,7

Transferuri capitale

 

    466,2

    466,2

    100,0

T O T A L

23131,2

26090,0

24417,6

93,6

 

  Observăm că 48% din toate cheltuelile se referă la salariu şi contribuţii sociale, medicale. Plata mărfurilor şi serviciilor alcătuesc 31% din toate cheltuelile. Factorii principali care au acţionat negativ asupra executării planulu de cheltueli  au fost micşorarea numărului de clase la şcoala primară, nu sa plătit zilele de sărbătoare care au fost planificate în buget, nu sau citit toate orele care au fost planificate, sa micşorat frecvenţa copiilor şi elevilor din grădiniţe şi şcoli.

   Cheltuelile pe mijloace speciale p-u anul 2010 a fost executate în sumă de 2763,5 mii lei sau la nivel de 91,5%.Analiza cheltuelilor pe compartimente se prezintă în următorul tabel

 

Denumirea compartimentului

Plan aprobat

Precizat

Executat

%executat

Autorităţile executive

399,7

555,0

514,7

92,7

Învăţămînt

780,9

761,4

654,2

85,9

Cultura

    5,0

  27,8

  20,3

73,1

Susţinerea socială

 

    9,5

    9,5

   100,0

Gospodăria Comunală

     2,0

1665,5

1564,8

93,9

T O T A L

1187,6

3019,2

2763,5

91,5

 

 

       Pe parcursul anului prin Deciziile consiliului din Fondul de rezervă sau alocat mijloace în sumă de 218,0 mii lei dar sau executat 213,3 mii lei. Cauza este că p-u donatorii de sînge sau alocat 7,0 mii lei dar sa executat 4,6 mii lei,

 

    Cheltuelile reale la contul de bază sau efectuat în sumă de 24629,1 mii lei. Cheltueli mai mari ca planul în sumă de 136,6 mii lei sau efectuat numai la ART.243/03 reparaţii capitale la Centrul de minori M.Vitezu din contul donaţiei de Biserica Apostolică care a donat materiale de construcţie în sumă de 431,8 mii lei.

Datoriile debitoare la 01.01.2011 la contul de bază constitue suma de 34,3 mii lei din care 25,0 mii lei impozit pe venit reţinut din salariu , 4,6 mii lei plata în avans p-u serviciile MAX DSL,  2,5 mii lei plata p-u lemne de foc transmise Gospodăriei Comunal-Locative, 1,2 mii lei p-u alimentaţie.

Datoriile creditoare la buget alcătuesc suma de 1577,1 mii lei inclusiv

                  salariu                                            - 733,1 mii lei

                  contribuţii de asigurări sociale      -169,6 mii lei

                  primele de asistenţă medicală        -   25,6 mii lei

                  energia termică                              -466,1 mii lei

                  alimentaţia                                     -  64,7 mii lei

                  apa şi canalizarea                           - 37,0 mii lei

                  salubritatea                                     -  4,3 mii lei

                  plata p-u servicii de deservire        -  6,8 mii lei

                  plata p-u lapte la copii pînă la 1an -  4,0 mii lei, toate aceste datorii sînt p-u luna decembrie 2010.

 

                    Datoriile debitoare la mijloace speciale alcătuesc suma de 72,4 mii lei din care 8,8,  mii lei- plata părintească, 51,3 mii lei plata de arendă şi servicii p-u luna decembrie,10,8 mii lei plata în avans p-u energia termică.

                    Datoriile creditoare alcătuesc suma de 26,9 mii lei din care 26,4 mii lei plata părintească.

 

Soldul disponibil de mijloace băneşti la conturile trezoreriale alcătuesc suma de 1924,4mii lei inclusiv

                   Cont de bază                                         1560,8 mii lei

                   Mijloace speciale                                    312,3 mii lei

                   Proiecte investiţionale                               53,1 mii lei

 

                      Contabil-şef                                  Maria Drăniceru

Comentarii

Adaugă comentariu
Numele/Prenumele:
E-mail: Email-ul nu va fi afişat public
Comentariu:
Cod de verificare:
 
Alte înregistrări
Data publicării: Marţi, 25 octombrie 2011 | Valabil până: Joi, 10 noiembrie 2011 | 3 Comentarii (Adaugă)
Conform Legislatiei Republicii Moldova, primăria oraşului Călăraşi pune la dispoziţie spre discutii si analiza cotele taxelor locale propuse pentru anul 2012 Agentilor Economici care isi duc activitatea pe teritoriul oraşului. Citeşte mai mult... 3 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 12 septembrie 2011 | Valabil până: Vineri, 23 septembrie 2011 | 0 Comentarii (Adaugă)
1. Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova Nr.845-XII din 03.01.1992 “Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, Legii Republicii Moldova Nr.220 din 19.10.2007 “Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali”, Hotărârii Guvernului RM nr.387, din 06.06.1994 cu privire la aprobarea statutului model al întreprinderii municipale şi legislaţia în vigoare. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 07 februarie 2011 | Valabil până: Vineri, 11 februarie 2011 | 3 Comentarii (Adaugă)
Anul 2010 pentru întreaga ţară a fost un an de cotitură. Am avut un Referendum Constituţional ratat, au avut loc alegerile parlamentare anticipate, a fost creată Alianţa pentru Integrare Europeană – 2. Pentru primăria oraşului anul 2010 a fost ultimul an de activitate în preajma alegerilor locale. Pe parcursul anului în primăria oraşului au activat 17 funcţionari publici şi 2 funcţionari de demnitate publică. S-a încadrat în activitatea primăriei un specialist tinăr, Dl Nicolae Preguza în funcţie de arhitect. În componenţa consiliului a avut loc o schimbare. În locul consilierului Chiril Coşeru şi-a început activitatea consilierul Dna Elena Reprinţev. Citeşte mai mult... 3 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 07 februarie 2011 | Valabil până: Vineri, 11 februarie 2011 | 0 Comentarii (Adaugă)
Pentru perioada anului 2010 avem o dinamica spre schimbari, in sensul bun al cuvintului, insa, nu ne oprim la asta. Totusi la I.M.” GCL Calarasi”, situatia financiara nu s-a ameliorat, ceea ce tine de datoriile pe care le are I.M. “GCL Calarasi” incepind cu 2007 Soldul debitor la 01.01.2011, este estimat in valoare de 3200 mii/ lei, dintre care: - BNP 1800 mii/ lei din care penalitatea constituie 400 m/lei - Salariati 900 mii/ lei - Agenti Economici 500 mii/ lei La inceputul 2010 datoriile constituiau - BNP 1288 m/lei - Salariati 670 m/lei - Agenti economici 480 m/lei Comparativ cu anul 2009, avem o crestere la capitolul datorii cu 762 mii/lei in 2010 Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Miercuri, 01 decembrie 2010 | Valabil până: Vineri, 10 decembrie 2010 | 0 Comentarii (Adaugă)
Scopul şi obiectivele planificării strategice Scopul procesului de planificare strategică a fost elaborarea proiectului planului strategic de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale la nivel de oraş. Obiectivele de planificare strategică au fost: • Identificarea paşilor necesari pentru planificarea strategică • Folosirea metodelor specifice pentru etapa planificării strategice • Formularea preliminară a unui plan strategic de dezvoltare • Definirea acţiunilor necesare pentru difuzarea, discutarea şi aprobarea planului strategic de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale şi implementarea lui. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 01 noiembrie 2010 | Valabil până: Miercuri, 10 noiembrie 2010 | 0 Comentarii (Adaugă)
Scopul general al evaluării capacităţilor administraţiei publice locale (APL) este determinat de prevederile art.11 din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006 şi constă în determinarea corespunderii capacităţilor autorităţilor APL cu statutul legal al unităţii administrativ-teritoriale respective. Proiectul este sustinut de PNUD prin Programul PNUD/PCDLI si Institutul de Dezvoltare Urbana Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)

Rezultatele 41 - 46 din 46
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR = 20.6937
1 USD = 18.1755
1 RUB = 0.2899
1 RON = 4.3838
1 UAH = 0.6932
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159648
Total ieri: 103
Total azi: 15