La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Data publicării: Joi, 03 august 2017
În temeiul art. 14 alin. (2) lit. j) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; În conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.M. nr.10 din 05.01.2012, În legătură cu invitaţia de participare la Ziua oraşului Iagotin -60 de ani de la conferirea statutului de oraş, în componenţa a 2 persoane în perioada 15-18 septembrie 2017 Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015; Avizul Comisiei consultative de specialitate Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 03 august 2017
În temeiul art. 14 alin. (2) lit. j) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; În conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.M. nr.10 din 05.01.2012, În legătură cu invitaţia de participare la sarbătoarea Consiliului Raional Sveatlogorsk,Bielorusia, în componenţa a 2 persoane în perioada 23-24 septembrie 2017 Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015; Avizul Comisiei consultative de specialitate Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 27 iulie 2017
În legătură cu timpul ploios, acţiunea de amenajare a terenului aferent trotuarului recent renovat din cartierul Bojole, se amână pentru marţi 01 august 2017 începînd cu ora 09:00. Vă așteptăm cu uneltele necesare pentru amenajarea și denivelarea solului.(lopeți, hîrlețe, sape, greble, mături) DOAR ÎMPREUNĂ PUTEM OFERI VIAȚĂ ORAȘULUI CĂLĂRAȘI ! Mulțumim anticipat pentru implicare, Cu respect, Primarul oraşului Călăraşi Nicolae MELNIC Tel. de contact: 0244/22773 - primăria or. Călărași Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 11 iulie 2017
Gospodăria Comunal Locativă Călărași informează că în perioada 12 - 14 iulie curent, vor fi posibile sistări temporare la livrarea apei în or. Călărași, în special sectorul Bojole. Sistarea este determinată de necesitatea și programul anual de revizii tehnice: spălarea, curăţarea, şi dezinfecţia rezervoarelor. Ne cerem scuze anticipat, pentru incomodităţile create. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 05 iulie 2017
In temeiul prevederilor Regulamentului transporturilor auto de călătorii și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006 Primăria or.Călărași anunță pentru data de 03.08.2017 ora 11.00 în sediul Primăriei or.Clălărași, str.M.Eminescu nr.19, desfășurarea concursului de atribuire a dreptului de deservire a trasportului de pasageri din or. Călărași: 1. Ruta Nr. 1 cu intinerarul: str. Bojole→str. Șt. Cel Mare și Sfînt→str. M. Eminescu, (Autogara) → retur. 2. Ruta Nr. 2 modificată (Decizia Nr 02/08-01) cu intinerarul: str. M. Eminescu, (Autogara)→ str. Șt. Cel Mare și Sfînt→ str. Al. Cel Bun→ str. Călărașilor→ str. Șt. Cel Mare→str. Livezilor→ str. M. Eminescu→ str. Călărașilor→str. Al. Cel Bun→str. Șt. Cel Mare și Sfînt →str. M. Eminescu→ → str. Testimițanu 3. Ruta Nr. 3 modificată (Decizia Nr 02/08-02) cu intinerarul: str. M. Eminescu, (Autogara)→ → str. Șt. Cel Mare→ str. Al. Cel Bun→ str. Alexei Mateevici→ str. M. Varlaam 193→retur... → str. M. Eminescu, (Autogara)→ →str. Testimițanu→ str. M. Costin → str. Frunze→ str. Gh. Ureche → str. Testimițanu → …Retur 4. Ruta Nr. 4 cu intinerarul: str. M. Eminescu, (Autogara)→ → str. Șt. Cel Mare→ str. Al. Cel Bun→ str. A .S. Pușchin→ str. Vasile Alexandri →retur... 5. Ruta Nr. 5 cu intinerarul: str. M. Eminescu, (Autogara)→ str. Șt. Cel Mare→ str. Al. Cel Bun→ str. A. Mateevici→ str. Viilor → retur... 6. Ruta Nr. 6 cu intinerarul: s. Novaci→str.Ion Creangă (sect.Vătămăneasa) →R44→L418→str.Călărașilor→str. 31 August 1989→ str.Alexandru cel Bun(R1) →str.Ștefan cel Mare și Sfînt→str. Mihai Eminescu→str.Divizia 80 de Gardă→str.Toma Ciorbă→str.Nicolae Testimițanu→Auto Gara 7. Ruta Nr. 7 modificată (Decizia Nr 02/08-03) cu intinerarul: str. M. Eminescu, (Autogara) → str. Șt. Cel Mare→ str. Al. Cel Bun→ str. M. Varlam →str. M. Sadoveanu 1-18 →str. I str-lă M. Sadoveanu(2-20) →str. Păcii→str. Tineretului (45-93) →str. I str-lă Păcii→ str. Păcii→ str. Tineretului→str. M. Sadoveanu→retur... 8. Ruta regulată nou formata prin DeciziaNr. 02/07 Nr. 8 cu intinerarul: Autogara → str. Alex. cel Bun 198-248( km 44)→ str. M. Eminescu→ str. 80 Divizie de gardă → str. T. Ciorbă → str. Bojole → loc. Podiș (7.15;17.15) ... retur. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 05 iulie 2017
La funcţia de metodist poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vâsta de 65 ani; cunoaşte limba de stat; este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de metodist al instituţiei de învăţământ preșcolr depun personal sau prin reprezentant, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului (de la 04.07.2017 până la 02.08.2017) dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: 1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa 1 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015 şi a modificărilor ulterioare; 2) copia actului de identitate; 3) copia actului/actelor de studii; 4) copia carnetului de muncă; 5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa 2 al Regulmentului; 6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei; 7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere. Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia /copiile actului / actelor ce confirmă gradul didactic /managerial şi /sau titlul ştiinţific, ştiinţifico – didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert /naţional /internaţional. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, ,,certificate” ,,corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 12 iunie 2017
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice-cetățeni și persoane juridice, că impozitul pe bunurile imobiliare poate fi achitat și în acest an cu o reducere de 15 la sută, dacă este plătit până la 30 iunie. Potrivit Codului fiscal, sunt obligate să achite acest impozit persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova: - proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova; - arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel; - deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova; - arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile; - locatarii bunurilor imobiliare - în cazul contractului de leasing financiar; - arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 09 iunie 2017
CONVOCARE Pentru ziua de joi 15 iunie 2017, ora 14:00 se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 08 iunie 2017
Serviciul Fiscal de Stat Vă informează că pentru anul 2017 impozitul funciar şi pe bunurile imobiliare urmează a fi achitat în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs. ATENŢIE! Achitaţi pînă la 30 iunie 2017 suma impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare şi beneficiaţi de o reducere de 15 la sută din suma impozitului calculat pentru anul curent. Consultaţii suplimentare - la numerele de telefon ale Directiei Deservire Fiscală Călăraşi – 0244 2-20-65, 0244 2-16-78. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 01 iunie 2017
10.00- 11.00 Concertul copiilor de la grădinițele din or. Călărași: ”Lăstărel”și „Guguță” 12.00 Deschiderea oficială a Parcului de Agrement pentru Copii din or. Călărași 12.00-14.00 „Clounela” pentru copii 17.00 Zbor cu balonul cu aer cald ORANGE 18.00-19.00 Program de concert cu participarea solistului formației „Victoraș” din or. Călărași Victor Luca; formația Ember Fire cu program de rock alternativ 19.00 Deschiderea oficială a Zilei orașului Călărași- 585 ani 19.30-20.00 Evoluiază Doinița Gherman 20.00-20.30 Ansamblul „Hrizantem”din or. Dve Mogili, Bulgaria 20.30-21.00 Valy Boghean 21.00- 24.00 Spectacol muzical cu participarea:  Alex Calancea Band,  GUZ,  Ionel Istrati,  Diana Onofrei,  Doinița Gherman 24.00 Foc de artificii Citeşte mai mult...

Rezultatele 41 - 50 din 453
Sus
1 EUR = 20.3174
1 USD = 16.5538
1 RUB = 0.2877
1 RON = 4.3540
1 UAH = 0.6293
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 160054
Total ieri: 487
Total azi: 421