×

Regulament

APROBAT

PRIN DECIZIA CONSILIULUI

ORASENESC Nr. 03/03

Din 19 septembrie 2003

STATUTUL

ORAŞULUI CĂLĂRAŞI

 1. PRINCIPIILE GENERAL
 2. Prezentul statut reglementează organizarea administrativ-teritorială a oraşului Călăraşi.

2.Oraşul Călăraşi este o unitate administrativă-teritorială în componenţa raionului Călăraşi, situat pe ambele maluri ale             rîului Bîc, amplasat la Nord-Vest de oraşul Chişinău la o distanţă de 49 km şi caracterizează în felul următor:

 1. a) Suprafaţa pe care o ocupă primăria oraşului este de 4233 ha. Orice modificare a hotarelor teritoriale ale oraşului  pot fi efectuată numai în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 2. b) Mai bine de patru secole de cind domnitorul Moldovei s-a oprit  cu svita sa pe malul rîului Bîc. Călăreţii au descălecat şi au rămas pentru totdeauna aici. Ostaşii călăreţi se numea pe atunci „Călăraşi”. De aici vine şi numirea oraşului Călăraşi.
 3. c) Populaţia oraşului Călăraşi constituie 17950 locuitori, inclusiv 12800 moldoveni, 2350 rusu, 2100 ucraineni, 700 alte naţionalităţi
 4. d) Localitatea de reşedinţă a unităţii administrativ- teritoriale  este oraşul Călăraşi, prin care trece calea ferată Ungheni-Chişinău.
 5. Administraţia publică a oraşului este organizată şi se realizează în baza priincipiilor  prevăzute de Legea privind administraţia publică locală şi cu particularităţile stabilite de prezentul statut.
 6. Oraşul Călăraşi este administrat în conformitate cu Legile privind oraganizarea administrativ- teritorială a R. Moldova, privind administraţia publică locală şi  cu prezentul statut.
 7. În teritoriul oraşului administraţia publică se întemeiază pe priincipiile autonomiei locale, descentralizării treptate a serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi consultării cetăţenilor în problemele legate de interes deosebit.
 8. Competenţa, cu care sunt investite autorităţile  administraţiei publice ale oraşului este deplina şi integră. Ea nu poate fi contestată sau limitată de nici o autoritate publică ierarhic superioară decît în condiţiile legii.
 9. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează  autonomia în teritoriu oraşului sunt: Consiliul orăşenesc ca autoritatea colegială, deliberativă, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local şi primar ca autoritate aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

II CONSILIUL ORĂŞENESC

 1. Componenta, constituirea şi atribuţiile Consiliului orăşenesc sînt reglementate de Legea privind administraţia publică locală şi Regulamentul privind funcţionarea Consiliului orăşenesc Călăraşi.

III   PRIMARUL ORAŞULUI

 1.  Alegerea , validarea şi invalidarea mandatului şi demiterea primarului oraşului sunt reglementate de Legea privind administraţia publică locală şi Codul electoral.

IV   PRIMĂRIA

 1.  Primarul împreună cu aparatul de lucru formează primăria-organul executiv al Consiliului Orăşenesc.
 2. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul primăriei se face de către primar în condiţiile legii.
 3.  Funcţionarilor din aparatul primăriei li se aplică prevederile Legii serviciului public.
 4. Consiliul Orăşenesc aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului, stabileşte competenţele şi atribuţiile personalului în condiţiile prevăzute de lege.

 

SERVICIILE PUBLICE ORĂŞENEŞTI

 1. Consiliul orăşenesc organizează la propunerea primarului serviciile publice în principalele domenii de activitate potrivit specificului şi necesităţilor în limita mijloacelor financiare de care dispune.
 2. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din serviciile publice se face de către conducătorii acestor servicii.

 

BUNURILE ŞI FINANŢELE PUBLICE

    16 .  Baza economică a primăriei  o constituie patrimoniul oraşului, care  serveşte drept sursă de obţinere a veniturilor şi de satisfacere a necesităţilor social-economice ale populaţiei.

 1. Delimitarea patrimoniului oraşului din patrimoniul public se efectuează în condiţiile legii.
 2. Patrimoniul oraşului se constituie din:
 3. a)  Bunuri mobile şi imobile administrate de administraţia publică.
 4. b) Intreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat din teritoriu, care satisfac nemijlocit necesităţile populaţiei.

c)Bunuri create  sau procurate de administraţia publică în baza  mijloacelor ce le aparţin.

 1. d)  Alte acte juridice, căi modalităţi legale.
 2. Consiliul orăşenesc deţine dreptul de proprietar al bunurilor oraşului. Toate bunurile sunt supuse inventarierii anuale.

20.Primăria oraşului  are dreptul de posesiune , folosinţă şi administrarea a patrimoniului oraşului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu decizia Consiliului orăşenesc .

 1. Administraţia publică conduce în comun cu organele raionale de specialitate, ramurile economiei din teritoriul în baza imbinării metodelor economice de administrare teritorială şi celor de reglementare directă de către stat a activităţilor economice şi a altor activităţi
 2. Resursele financiare ale oraşului se constituie din mijloacele bugetare, extrabugetare şi de alte surse prevăzute de lege.
 3. Relaţiile dintre administraţia publică şi intreprinderile , instituţiile şi organizaţiile cu diferite tipuri de proprietate de bazează pe:

a). Delimitarea drepturilor şi obligaţiilor administraţiei publice, intreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi colectivelor lor de muncă.

b). Dezvoltarea relaţiilor economice între agenţii economici şi administraţia publică pe o bază contractuală reciproce avantajoasă.

 1. Veniturile şi cheltuielile sunt prevăzute în bugetul primăriei oraşului pentru fiecare an financiar şi aprobate de Consiliul orăşenesc.

VII   DISPOZIŢII FINALE

 1. Deciziile şi dispoziţiile administraţiei publice sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care locuiesc sau activează pe teritoriul oraşului.
 2. În conformitate cu Legea privind administraţia pulică locală titlul „ Cetăţean de onoare” a oraşului se acordă oricărui cetăţean indiferent de locul de reşedinţă a acestuia pentru merite deosebite în viaţa politică, economică, socială şi culturală a oraşului.

Drepturile de care se bucură cetăţeanul de onoare a oraşului sunt stabilite de Consiliul       orăşenesc în mod concret.

Retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” se face pentru faptele care aduc prejudicii demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice, sociale şi culturale ale oraşului.

 1. Cetăţenii oraşului sunt consultati prin referendum în problemele de interes deosebit în condiţiile stabilite de lege, precum şi de adunări ale cetăţenilor.
 2. Convocarea adunărilor se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, datei, timpului şi locului desfăşurării adunării.
 3. Adunarea cetăţenilor este deliberativă in prezenta majorităţii cetăţenilor sau reprezentanţilor  cu drept de vot  şi adoptă  hotărîri cu simpla majoritate de voturi a celor prezenţi.
 4.  Lucrările adunării cetăţenilor se consemnează într-un proces verbal, în baza căruia  se emite o decizie a Consiliului orăşenesc, care în termen de 10 zile este adusă la cunoştinţă cetăţenilor.
 5. Administraţia publică în condiţiile legii poate stabili relaţii de colaborare, cooperare şi fraternizare cu autorităţi similare din străinătate.
 6. Oraşul Călăraşi pe bază contractuală poate  să se asocieze cu alte localităţi şi agenţi economici din republică şi din străinătate, în scopul realizării şi exploatării unor lucrări de interes comun.
 7. Oraşul Călăraşi în condiţiile legii este în drept să adere la asociaţiile unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv internaţionale în scopul protecţiei şi promovării unor interese comune.
 8. Litigiile, care apar în activitatea administraţiei publice se soluţionează în judecată sau arbitraj.
 9. În aparatul administraţiei publice nu pot fi formate şi nu pot activa oragnizaţii ale partidelor şi ale mişcărilor social-politice.
 10. Statutul oraşului Călăraşi intră în vigoare la data aprobării

 

SECRETARUL CONSILIULUI

ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI

GHEORGHE  GAVRILIȚĂ