×

Serviciu mediator comunitar

Profilul comunităţii rome oraşului Călăraşi 2019!

La data de 27 noiembrie 2019, secretariatul Coaliţia Vocea Romilor s-a întrunit în ședința ordinară în sala de şedinţe a Primăriei orașului Călărași. În cadrul acestei ședințe este prezentat Profilul Comunității Romilor.  Acest document a fost realizat de Maria Apostol, monitor local angajată de către CVR în cadrul proiectului „Pas cu Pas Găsim Soluții pentru Romii din Moldova”, susținut financiar de Fundația Est Europeană.

 

Manifest

Femeile Rome în Republica Moldova 2019

 

Cuprins:

 1. Despre manifest
 2. Acces limitat la studii
 3. Acces limitat la informare și informație
 4. Angajarea în câmpul muncii
 5. Acces limitat la servicii medicale
 6. Acces limitat la informații despre sănătate și igienă

DESPRE MANIFEST

Conform datelor din „Studiu privind situaţia femeilor şi fetelor rome din Moldova (2014)”[1], elaborat în rezultatul colaborării dintre UN Women, OHCHR și PNUD Moldova, femeile rome reprezintă unul dintre grupurile vulnerabile, cu rate ridicate ale șomajului, nivel semnificativ inferior de venit și acces limitat la servicii medicale. Femeile rome sunt expuse discriminării multiple în diverse  domenii, confruntându-se cu amenințări complexe de excludere din cauză că sunt femei și rome.

Rezultatul lipsei unor statistici oficiale cantitative și calitative, ce ar descrie situația femeilor și fetelor rome în Republica Moldova duce la imposibilitatea creării unor politici eficiente pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă acestea.

În contextul celor menționate anterior, în perioada mai-august 2019, 476 femei de etnie romă, din 48 de localități ale țării, au fost chestionate cu privire la cele mai importante probleme cu care se confruntă.

Prezentul Manifest reprezintă o culegere de percepţii și recomandări privind următoarele domenii:

Acces limitat la studii

 

Acces limitat la informare și informație Angajarea în câmpul muncii Acces limitat la servicii medicale Acces limitat la informații despre sănătate și igienă
22,8% din respondente au studii  doar până la 4 clase, deși 57,8% dintre acestea ar fi dorit să-și continue studiile 88,1% dintre femeile rome chestionate nu au participat niciodată la instruiri și cursuri de informare 86% nu au un loc de muncă oficial

 

28% dintre femeile rome chestionate nu au fost la medic în ultimii 1 – 5 ani 70% nu au fost informați despre sănătate

Acces limitat la studii pentru fetele și femeile rome

Guvernul a elaborat și a aprobat „Planul de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016-2020 (PASRM)”[2], unde creşterea ratei de participare a copiilor romi, în special a fetelor rome, în sistemul educaţional preşcolar şi preuniversitar este o prioritate. Însă, conform Raportului de monitorizare a implementării PASRM, în perioada 2016-2017, elaborat de către Coaliţia „Vocea Romilor”[3], atestă că 26% dintre acțiuni planificate de PASRM nu au fost realizate, iar alte 60% sunt sub nivelul care ar putea genera un impact real pentru comunitățile de romi. Majoritatea instituțiilor responsabile nu au întreprins acțiuni conform planului, iar la raportare acestea doar au adaptat informația cu caracter general la indicatorii PASRM.

Conform datelor chestionării doar 36,6% din femeile rome au studii garantate de stat. Totodată, 57.8% dintre acestea ar fi dorit să-și continue studiile dar nu au avut posibilitatea. În același timp,  42.4% femei rome consideră că romii au acces limitat la educație și 20% din copii romi nu se simt confortabil la școală, adică fiecare al cincilea.

Recomandări:

 1. Încurajarea instituțiilor de stat să lucreze cu părinții fetelor de etnie romă pentru a-și urma studiile prin promovarea istoriilor de succes.
 2. Informarea directă a copiilor și încurajarea acestora să-și continue studii.
 3. Deschiderea școlilor serale în localități pentru fetele și femeile rome. Desfășurarea studiilor auxiliare și alternative pentru fetele și femeile rome.
 4. Elaborarea unui studiu separat privind problemele și cauzele de ce copii romi se simt prost la școală, prin oferirea și recomandărilor pentru soluționarea acestora.
 5. Asigurarea reală a cotelor de studii pe bază de buget pentru studenții de etnie roma.

Acces limitat la informare și informație pentru fetele și femeile rome

Conform datelor chestionării  88,1%  din femeile rome chestionate nu au participat niciodată la instruiri și cursuri de informare organizate de stat. Accesul la informaţie oferă membrilor societăţii şanse şi oportunităţi egale la educaţie, muncă, comunicare, garanţii sociale de stat, generând creşterea nivelului de implicare în viaţa socială şi stabilirea relaţiilor cu instituţiile publice.

Recomandări:

 1. Revizuirea Planului de acțiuni pentru informarea persoanelor de etnie romă.
 2. Consultarea Planului de acțiuni pentru informarea persoanelor de etnie romă cu mediatorii comunitari.
 3. Implicarea mediatorilor comunitari în procesul de informare a cetățenilor de etnie romă.
 4. Orientarea şi consilierea tinerilor romi (absolvenţi ai învăţămîntului secundar şi superior) în efectuarea stagiilor practice în cadrul instituţiilor publice.

Acces limitat la angajarea în câmpul muncii  pentru fetele și femeile rome

Conform datelor chestionării 84,7% din femei rome nu au un loc de muncă oficial, dintre care 6,7% au atestat atitudine discriminatorie pe baza etniei în procesul de angajare. Alte motive de neangajare a femeilor rome în câmpul muncii sunt:

 • Lipsa locurilor de muncă – 17,5%
 • Lipsa studiilor – 15,6%
 • Grijă față de un membru de familie – 15,6%
 • Motive de sănătate – 10,1%
 • Altele – 34,5%

Faptul că femeile rome nu sunt angajate afectează starea lor socială și nivelul de trai. Accesul egal și complet la ocuparea forței de muncă pentru femeile rome este o necesitate pentru  incluziunea acestora socială, care poate îmbunătăți condițiile de viață și combate sărăcia.

Recomandări:

 1. Încurajarea femeilor rome să își urmeze studiile.
 2. Implicarea femeilor rome în sistemul dual de învățământ.
 3. Informarea femeilor rome despre oportunitățile de angajare.
 4. Promovarea istoriilor de succes a femeilor de etnie romă angajate în câmpul muncii.
 5. Valorificarea și promovarea meseriilor specifice etniei rome la nivel local și național.
 6. Abilitarea antreprenorială a femeilor rome.

Acces limitat la servicii medicale pentru femeile rome

Conform datelor chestionării, 28% din femei rome nu au fost la medic în ultimii 1-5 ani, iar fiecare a treia femeie romă se simte discriminată când ajunge la medic.

Principalele motive din care femeile rome se simt discriminate la medic sunt:

 • 76,4% – atitudinea negativă din partea personalului medical, ce se manifestă prin lipsă de politețe, discuții pe ton ridicat, injosiri, ignoranță, dispreț și situații în care romii sunt impuși să aștepte mai mult în rând.
 • 23,6% – solicitare de bani din partea funcționarilor medicali.

Recomandări:

 1. Valorificarea experienței pe care o au mediatorii comunitari în lupta cu discriminarea femeilor de etnie romă în sistemul medical de către Ministerul Sănătății.
 2. Adaptarea acțiunilor de informare pentru necesitățile și specificul populației de etnie romă.
 3. Implicarea mediatorului și liderilor locali de etnie romă în programele informaționale (tipuri de asistență, lista medicamentelor gratis), explicarea într-un limbaj accesibil luând în considerare nivelul scăzut de școlarizarea a populației rome.
 4. Elaborarea și implementarea unui program de instruire a personalului medical în domeniul prevenirii și combaterii discriminării a persoanelor de etnie romă, în special în zonele dens populate de romi.

Acces limitat la informații despre sănătate și igienă

Conform datelor chestionării 70% dintre femei rome nu au fost informate despre sănătate.

Accesul la informații privind sănătatea, igienă și sistemul de medical de stat este un drept fundamental și vital pentru oricărei persoane. Datorită nivelului scăzut de formare și atitudinii discriminatorie a lucrătorilor medicali, femeile rome nu au acces deplin la informații privind sănătatea, igiena, educaţie sexuală și reproductivă. Aceasta afectează grav sănătatea lor, precum și sănătatea copiilor romi.

Mai mult decât atât, chiar dacă femeile rome sunt informate despre drepturile lor, multe dintre acestea sunt sceptice față de autorități din cauza discriminărilor și tratamentului negativ pe care l-au suferit în locuri publice sau când apelau după ajutor la instituțiile medicale.

Recomandări:

 1. Dezvoltarea mecanismului de informare a femeilor rome în comun de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și mediatorii comunitari.
 2. Elaborarea unui instrument de informare pentru mediatorii comunitari sub formă de materiale informaționale privind sănătatea și igienă.

Manifestul Femeilor Rome a fost elaborat de Rețeaua Femeilor și Fetelor Rome din Moldova, cu susținerea NDI Moldova (National Democratic Institute for International Affairs) este o organizaţie neguvernamentală, neafiliată politic și non-profit, care mai bine de trei decenii susţine instituţiile și practicile democratice în întreaga lume.

cristina.raducan8@gmail.com

+373 799 799 96

 1. @feterome

[1]http://md.one.un.org/content/unct/moldova/en/home/publications/joint-publications/study-on-the-situation-of-romani-women-and-girls-in-the-republic.html

[2] https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr27_16.pdf

[3] http://eef.md/media/files/files/monitorizare-pasrm-2018_11_26_8669810.pdf

Titlu comunicat de presă:

A fost elaborat și prezentat Manifestul Femeilor Rome din Republica Moldova, ce reflectă viața lor reală și problemele cu care se confruntă

 

Text comunicat:

Conform datelor din „Studiu privind situaţia femeilor şi fetelor rome din Moldova (2014)”[1], elaborat în rezultatul colaborării dintre UN Women, OHCHR și PNUD Moldova, femeile rome reprezintă unul dintre grupurile vulnerabile, cu rate ridicate ale șomajului, nivel semnificativ inferior de venit și acces limitat la servicii medicale. Femeile rome sunt expuse discriminării multiple în diverse  domenii, confruntându-se cu amenințări complexe de excludere din cauză că sunt femei și rome.

Rezultatul lipsei unor statistici oficiale cantitative și calitative, ce ar descrie situația femeilor și fetelor rome în Republica Moldova duce la imposibilitatea creării unor politici eficiente pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă acestea.

În contextul celor menționate anterior, pe data de 20 mai 2019 a fost creat un grup de inițiativă, din care au făcut parte membrele Rețelei Naționale a Femeilor și Fetelor Rome dar și mediatoarele comunitare cu cu susținerea Institutul Național Democratic, care și-a propus ca principalul obiectiv să fie depistate  necesitățile specifice și problemele reale cu care se confruntă femeile de etnie romă din Republica Moldova. Pentru acest scop, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost realizată chestionarea a 476  femei de etnie romă de diferite vârste și, practic, din toate regiunile țării, pentru că rezultatele chestionării să  fie cât mai reprezentative și veridice.

REZULTATELE:

În baza rezultatelor obținute, prin chestionarea femeilor de etnie romă, de către Rețeaua Femeilor și Fetelor Rome din Moldova, cu susținerea NDI Moldova, a fost elaborat Manifestul Femeilor Rome din Republica Moldova, în care se reflectă și partea pozitivă dar și cea negativă cu care se confruntă femeile de etnie romă în Republica Moldova. Problemele acestora pot fi clasificate în 5 direcții principale:

Acces limitat la studii

 

Acces limitat la informare și informație Angajarea în câmpul muncii Acces limitat la servicii medicale Acces limitat la informații despre sănătate și igienă
– 22,8% din respondente au studii  doar până la 4 clase, deși

– 57,8% dintre acestea ar fi dorit să-și continue studiile

– 88,1% dintre femeile rome chestionate nu au participat niciodată la instruiri și cursuri de informare – 86% nu au un loc de muncă oficial

 

– 28% dintre femeile rome chestionate nu au fost la medic în ultimii 1 – 5 ani – 70% nu au fost informați despre sănătate

 

Alte rezultate ale chestionarii femeilor de etnie romă din Republica Moldova:

 • 60% din femeile rome chestionate spun ca duc o viață mai rea decât alți cetățeni;
 • Însă 40% spun că duc o viață la fel ca și ceilalți;
 • 88% din femeile de etnie romă, care au fost chestionate, au spus că participa la alegeri;
 • 77% din femeile de etnie romă, care au fost chestionate, consideră că o femeie romă poate fi aleasă în funcția de conducere;
 • 40% din femeile rome chestionate au menționat că au un nivel redus de studii – de la 0 pâna la 4 clase (ce înseamnă că practic nu au studii);
 • Fiecare al cincilea copil rom să simte la școală rău sau foarte rău;
 • 88% din femeile de etnie romă, care au fost chestionate, au menționat că niciodată nu au fost informate sau instruite;
 • 86% din femeile rome nu au loc oficial de munca;
 • 28% din femeile de etnie romă, care au fost chestionate, nu au fost la medic în ultimii 5 ani;

Grupul de inițiativă, în cadrul Manifestului Femeilor Rome din Republica Moldova, vine cu un șir de recomandări și propuneri pentru soluționarea problemelor depistate, în urma chestionării,  cu care se confruntă femeile de etnie romă din Republica Moldova.

Recomandarea generală este ca rezultatele acestui sondaj să fie luate în calcul pentru întocmirea următorului “Plan de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii (PASRM)” 2020-2024. Noi, femeile rome, trebuie să fim implicate nemijlocit în elaborarea acestui plan de acțiuni, dar și problemele cu care ne confruntăm să fie reflectate în el.

Însă venim și cu recomandări specifice și concrete:

Acces limitat la studii pentru fetele și femeile rome

Recomandări:

 1. Încurajarea instituțiilor de stat să lucreze cu părinții fetelor de etnie romă pentru a-și urma studiile prin promovarea istoriilor de succes.
 2. Informarea directă a copiilor și încurajarea acestora să-și continue studii.
 3. Deschiderea școlilor serale în localități pentru fetele și femeile rome. Desfășurarea studiilor auxiliare și alternative pentru fetele și femeile rome.
 4. Elaborarea unui studiu separat privind problemele și cauzele de ce copii romi se simt prost la școală, prin oferirea și recomandărilor pentru soluționarea acestora.
 5. Asigurarea reală a cotelor de studii pe bază de buget pentru studenții de etnie roma.

Acces limitat la informare și informație pentru fetele și femeile rome

Recomandări:

 1. Revizuirea Planului de acțiuni pentru informarea persoanelor de etnie romă.
 2. Consultarea Planului de acțiuni pentru informarea persoanelor de etnie romă cu mediatorii comunitari.
 3. Implicarea mediatorilor comunitari în procesul de informare a cetățenilor de etnie romă.
 4. Orientarea şi consilierea tinerilor romi (absolvenţi ai învăţămîntului secundar şi superior) în efectuarea stagiilor practice în cadrul instituţiilor publice.

 

Acces limitat la angajarea în câmpul muncii  pentru fetele și femeile rome

Recomandări:

 1. Încurajarea femeilor rome să își urmeze studiile.
 2. Implicarea femeilor rome în sistemul dual de învățământ.
 3. Informarea femeilor rome despre oportunitățile de angajare.
 4. Promovarea istoriilor de succes a femeilor de etnie romă angajate în câmpul muncii.
 5. Valorificarea și promovarea meseriilor specifice etniei rome la nivel local și național.
 6. Abilitarea antreprenorială a femeilor rome.

Acces limitat la servicii medicale pentru femeile rome

Recomandări:

 1. Valorificarea experienței pe care o au mediatorii comunitari în lupta cu discriminarea femeilor de etnie romă în sistemul medical de către Ministerul Sănătății.
 2. Adaptarea acțiunilor de informare pentru necesitățile și specificul populației de etnie romă.
 3. Implicarea mediatorului și liderilor locali de etnie romă în programele informaționale (tipuri de asistență, lista medicamentelor gratis), explicarea într-un limbaj accesibil luând în considerare nivelul scăzut de școlarizarea a populației rome.
 4. Elaborarea și implementarea unui program de instruire a personalului medical în domeniul prevenirii și combaterii discriminării a persoanelor de etnie romă, în special în zonele dens populate de romi.

Acces limitat la informații despre sănătate și igienă

Recomandări:

 1. Dezvoltarea mecanismului de informare a femeilor rome în comun de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și mediatorii comunitari.
 2. Elaborarea unui instrument de informare pentru mediatorii comunitari sub formă de materiale informaționale privind sănătatea și igienă.

Manifestul Femeilor Rome din Republica Moldova va fi distribuit spre Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova, partenerilor de dezvoltare, ministerelor și agențiilor de profil, APL care au comunități mari de romi, reprezentanților mass-media și, nu în ultimul rând, reprezentanților comunității rome la nivel local și național.

Manifestul Femeilor Rome a fost elaborat de Rețeaua Femeilor și Fetelor Rome din Moldova, cu susținerea NDI Moldova (National Democratic Institute for International Affairs) este o organizaţie neguvernamentală, neafiliată politic și non-profit, care mai bine de trei decenii susţine instituţiile și practicile democratice în întreaga lume.

cristina.raducan8@gmail.com

+373 799 799 96

 1. @feterome

[1]http://md.one.un.org/content/unct/moldova/en/home/publications/joint-publications/study-on-the-situation-of-romani-women-and-girls-in-the-republic.html

Manifest femeile rome 2019_machetare (2)